GB0690M_BT2 - H01 - CD3

GB0689M_TU1 - TU5 - W

GB0646M_TU1 - W

GB0013M_0L4 - 0L3 - PA4 - BT2

GB0560M_AH3 - DU2 - PA1

Thông Tin Chung

Gạch bông một viên

Gạch nền có hoa văn độc lập - tướng ứng với mỗi viên gạch là một hoa văn được tạo thành